سامانه نوبت دهی اينترنتی
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها

ورود به سیستم
 


ليست تخصصها و پزشکهاي اين مرکز درماني
Skip Navigation Links.
Collapse ارتوپدیارتوپدی
Collapse فوق تخصص دستفوق تخصص دست
دکتر رامين فرزام
Collapse انکولوژیانکولوژی
Collapse فوق تخصصی انکولوژیفوق تخصصی انکولوژی
دکتر منصور رجبي وحيد
Collapse اطفالاطفال
Collapse متخصص اطفالمتخصص اطفال
دکتر -----
دکتر منوچهر تقيلو
دکتر ناهيد جعفری
Collapse پوستپوست
Collapse متخصص پوستمتخصص پوست
دکتر علي صيادی نژاد
دکتر -----
Collapse عفونیعفونی
Collapse متخصص عفونیمتخصص عفونی
دکتر اميرحسين مقتدر مژدهی
Collapse ریهریه
Collapse فوق تخصص ریهفوق تخصص ریه
دکتر مهدی عظيمی
Collapse جراحی عروقجراحی عروق
Collapse متخصص جراحی عروقمتخصص جراحی عروق
دکتر رضا مناني
Collapse قلبقلب
Collapse متخصص قلبمتخصص قلب
دکتر وحيد توپچي خسروشاهي
دکتر رضا مددی
Collapse جراحی عمومیجراحی عمومی
Collapse متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر علی علی فتاحی
دکتر علی شقاقي
Collapse روانپزشکیروانپزشکی
Collapse متخصص روانپزشکیمتخصص روانپزشکی
دکتر رامين ملکي
دکتر يوسف مرسلي
Collapse گوش و حلق و بینیگوش و حلق و بینی
Collapse متخصص گوش و حلق و بینیمتخصص گوش و حلق و بینی
دکتر محمد علي قربانيان
دکتر فرزانه نژاديان
دکتر مشهود تقيلو
Collapse تغذیهتغذیه
Collapse متخصص تغذیهمتخصص تغذیه
دکتر جلال حجازی
Collapse نورولوژی اطفالنورولوژی اطفال
Collapse فوق تخصص اعصاب کودکانفوق تخصص اعصاب کودکان
دکتر بهرام یار علی
Collapse انکولوژی و رادیوتراپیانکولوژی و رادیوتراپی
Collapse متخصص انکولوژیمتخصص انکولوژی
دکتر ژاله کريمي مقدم
Collapse غدد اطفالغدد اطفال
Collapse فوق تخصص غدد اطفالفوق تخصص غدد اطفال
دکتر زيبا مولايی
Collapse عمومیعمومی
عمومی
Collapse جراحی مغز و اعصابجراحی مغز و اعصاب
Collapse متخصص جراحی مغز و اعصابمتخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر----
دکتر رضا آل رضا اميری
Collapse زنان و زایمانزنان و زایمان
Collapse متخصص زنان و زایمانمتخصص زنان و زایمان
دکتر حميده حاجي اقراری
دکتر سونيا عسگرلو
Collapse ارولوژیارولوژی
Collapse متخصص کلیه و مجاریمتخصص کلیه و مجاری
دکتر صادق رستمي
دکتر رقيه همداني
Collapse نفرولوژینفرولوژی
Collapse متخصص جراحی کلیه و مجاریمتخصص جراحی کلیه و مجاری
دکتر بهاره حاجی سليمي
Collapse داخلیداخلی
Collapse متخصص داخلیمتخصص داخلی
دکتر حميد موسوی زنوز
دکتر عفت رفیعي
دکتر طیبه لک زایي
دکتر مريم جامه شوراني
دکتر ليدا پرسه
Collapse طب سنتیطب سنتی
متخصص طب سنتی
Collapse جراحیجراحی
Collapse جراحی فک و صورت و زيبایيجراحی فک و صورت و زيبایي
دکتر داود مقبولي اصل
Collapse غددغدد
Collapse فوق تخصص غددفوق تخصص غدد
دکتر بيژن قباديان
Collapse فوق تخصص گوارشفوق تخصص گوارش
Collapse فوق تخصص گوارشفوق تخصص گوارش
دکتر شهرام عبادی
Collapse روماتولوژیروماتولوژی
Collapse متخصص روماتولوژیمتخصص روماتولوژی
دکتر فضل اله آیت الهي
Collapse فوق تخصص گوارش کودکانفوق تخصص گوارش کودکان
Collapse فوق تخصص گوارش کودکانفوق تخصص گوارش کودکان
دکتر محمد اسحق روضه1396/08/29       کد کاربر:     شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com